Deze duurzame energie projecten worden urgent uitgevoerd in 2023

Duurzame energie sustainablejobs.nl

Dit zijn de grootste en meest urgente duurzame energie projecten van de Nederlandse overheid in 2023.

Bouwen aan een nieuw energiesysteem om duurzame energie te kunnen gebruiken.

Omdat we laat zijn met het aanpassen van ons energiegebruik is het noodzakelijk een geheel nieuw energiesysteem te bouwen. Duurzame energie gaat alle fossiele energiebronnen vervangen. Er zijn 3 veranderingen nodig. 

  1. Opwekking van energie. 
  2. Transport. 
  3. Opslag van energie.

Deze 3 veranderingen vereisen een geheel nieuw energiesysteem. De overgang van ons oude systeem naar dit nieuwe systeem heet de energietransitie. 

In 2021 is de overheid gestart met het versnellen van die overgang. Zowel de beschikbaarheid van goedkope energie als de reductie van de vervuiling vraagt om een snellere transitie. Banen in de energietransitie vind je hier.

Vooruitblik 2023

De versnelling van de energietransitie naar het gebruik van duurzame energie is gestart in 2021. Als eerste met aanpassingen aan het energienetwerk. Op nationaal niveau verspreid over 5 regio’s in Nederland. In 2023 komen daar regionale projecten op het gebied van bebouwing, mobiliteit en landbouw bij. De regionale energienetwerken worden in 2023 aangepast op de grote landelijke energieprojecten.

Om een effectieve verandering van energiegebruik mogelijk te maken moeten bedrijven zich kunnen aanpassen. Dit jaar bouwt de overheid aan het Data Safe House. Een informatiesysteem waar bedrijven veilig en betrouwbare informatie kunnen vergaren. Veilig om geen concurrentie problemen te creëren. Betrouwbaar om investeringen te kunnen onderbouwen. Met dit Data Safe House helpt de overheid bedrijven de transitie te maken.

Een ander hulpmiddel is het inzichtelijk maken van de flexibele afname capaciteit. Afnemers kunnen vaak prima flexibel energie afnemen. Zoals wij bijvoorbeeld ‘s avonds of in het weekend de wasmachine laten draaien. Om dit te kunnen doen wordt er een systeem gemaakt om het voor bedrijven inzichtelijk te maken. Wanneer is er veel en wanneer is er weinig capaciteit?

5 gebieden in Nederland waar de energietransitie versneld gebeurt in 2023.

Rotterdam – Moerdijk

Deze regio speelt een centrale rol in productie en gebruik, maar ook in import en doorvoer van duurzame energie stromen naar Noordwest-Europa. De energie infrastructuur is voor Rotterdam-Moerdijk van belang om de energietransitie te kunnen realiseren. Ook ter behoud van de strategische rol in de internationale markt.

In 2023 komen hier versnelde projecten op het gebied van import en vervoer van waterstof. Vanaf Rotterdam gaat het om infrastructuren aanleggen of verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan transport corridors naar België en Duitsland voor waterstof aangedreven vrachtauto’s. Duurzame walstroom installaties voor zeeschepen. Transport en onderzeese opslag van CO2. En er komt een verbinding om op zee opgewekte windenergie aan wal te brengen en op het elektriciteitsnetwerk te krijgen.

Schelde-Delta

De regio strekt zich uit van Bergen op Zoom, via Terneuzen naar Gent. Het gebied huisvest industrieën in chemie, staal, kunstmest, energie, food en automotive. Naast decarbonisatie van de industrie gaat het hier om versnelling van de import en doorvoer van duurzame waterstof.

Concrete projecten in 2023 zijn de verzwaring van het elektriciteitsnetwerk. Aanleggen van de grensoverschrijdende waterstof transport infrastructuur richting België. En de aanleg van de infrastructuur voor het afvangen en opslaan van CO2.

Noord-Nederland

De regio bestaat uit de industriegebieden Eemshaven, Delfzijl en Emmen. Met de beschikbare ruimte, de diepzeehavens, het aanbod van duurzame elektriciteit en waterstofproductie is het een van de belangrijkste regio’s. De projecten richten zich op de aanleg van infrastructuren voor waterstof, elektriciteit, warmte en CO2. 

Naast industriële productie vervult Noord-Nederland een belangrijke rol in energieopwekking met maar liefst 30% van de Nederlandse elektriciteitsproductie. Met de aanwezigheid van een (vloeibaar gas) LNG-terminal, die op termijn kan worden ingezet voor de import van waterstof ontstaat er een brede verduurzamingsoptie voor de industrie.

Het Noordzeekanaalgebied

Dit is een intensieve economische regio. Dichtbevolkt met de grootste CO2 uitstoter van Nederland: Tata Steel. Het belangrijkste project is dan ook het CO2 neutraal maken van deze staalproducent. Dat kan door om te schakelen van kolen, via gas naar groene waterstof. Een deel van deze waterstof zal regionaal worden opgewekt.

Door de maakindustrie te verduurzamen middels elektrificatie is het nodig om het elektriciteitsnetwerk te verzwaren. Hernieuwbare energie aan land brengen vanaf de Noordzee en het bouwen van waterstof terminals zijn grote projecten die de overheid hier gaat versnellen.

Chemelot (Limburg)

Deze regio ligt in het hart van de chemie regio Antwerpen, Rotterdam en het Rijn-Ruhrgebied. Dit gebied is goed voor 40% van de petrochemische productie in de Europese Unie. Bij verduurzaming van Chemelot is zowel een energietransitie als een grondstoffen transitie nodig. Bij de ontwikkeling van de nieuwe energie-infrastructuur ligt de focus op elektriciteit, waterstof, biogas, restwarmte en het transport van CO2 voor opslag.

Op dit moment heeft het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk prioriteit. De aanleg van een buizentransport systeem voor CO2, waterstof, LPG, elektriciteit en propeen die de regio gaat verbinden met vooral Noordrijn-Westfalen in Duitsland. Chemelot moet sneller aangesloten zijn op het Nederlandse waterstof netwerk.

Dit is wat er moet gebeuren tussen nu en 2030

De overheid heeft in de afgelopen 2 jaar met marktpartijen afspraken gemaakt om versnelling van die energietransitie te realiseren. Die afspraken gaan over vereenvoudiging van regelgeving en vergunning. Maar ook over de investeringen van de marktpartijen . Hierdoor zijn opleveringsdata naar voren gehaald. Lees hieronder de voorbeelden.

Verzwaring Elektriciteitsnet Noordzeekanaalgebied

De uitdaging waar deze regio voor staat is complex vanwege de hoeveelheid beschikbare ruimte. De groeiende vraag naar elektriciteit komt door verduurzamingsdoelstellingen van de industrie. Om de CO2-uitstoot te beperken is elektrificatie nodig en dat kan niet vanuit het bestaande 150kV-netwerk.

Betrokken marktpartijen zijn TenneT, Liander en Havenbedrijf Amsterdam.

Verzwaring Elektriciteitsnet Chemelot

De Chemelot-site heeft uitgesproken om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Het belangrijkste wat daarvoor moet gebeuren is het verduurzamen van de grondstoffen en de energiebronnen. Elektrificatie speelt een belangrijke rol in deze ambitie. De verwachting is dat de piekvraag van Zuid-Limburg zal toenemen van ca. 900 MW in 2021 naar 1.700 tot 3.200 MW in 2050.

Betrokken marktpartijen zijn TenneT, Utility Support Group en Chemelot.

Verzwaring Elektriciteitsnet Noord-Nederland/ Delfzijl-Eemshaven

Investeringen in het elektriciteitsnetwerk zijn de enige oplossing om bedrijven te verduurzamen. Elektrificatie is voor de noordelijke fabrieken de enige optie voor CO2- emissiereductie. Naast energiebesparing en procesinnovatie. Zonder deze investeringen stoten bedrijven in de toekomst meer CO2 uit. De benodigde energie voor de waterstofproductie komt van 10 GW aan direct aangesloten offshore windenergie vanaf de Noordzee.

Betrokken marktpartijen zijn Groningen Seaports, TenneT, Gasunie en Enexis.

Verzwaring Elektriciteitsnet Rotterdam-Moerdijk

Uitgangspunt is de ontwikkeling van een zwaarder elektriciteitsnetwerk dat de toenemende elektriciteitsvraag faciliteert. 

Op de Maasvlakte komt een conversie park. 2 GW windstroom van de Noordzee levert energie voor de centrale productie van waterstof met elektrolyse. De waterstof gaat via de nieuw aan te leggen pijpleiding richting de gebruikers. Met de geproduceerde groene waterstof kan de industrie in het havengebied verduurzamen en CO2-reductie behalen.

Betrokken marktpartijen zijn TenneT, Stedin, Enexis, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Moerdijk.

Verzwaring Elektriciteitsnet Zeeland/ Schelde-Delta Regio

De uitbreiding van de 380kV-infrastructuur naar Zeeuws-Vlaanderen is noodzakelijk om de energietransitie van de industrie in de Kanaalzone richting Gent mogelijk te maken.

Betrokken marktpartijen zijn TenneT en Enduris.

Energienetwerken vanaf zee.

Het ontwikkelen van windenergie vanaf zee. Het aan land brengen daarvan en de verduurzaming van de vraag hangt met elkaar samen. Om meer windenergie vanaf zee rond 2030 te kunnen realiseren is de bouw van meer windparken noodzakelijk. 

Daarnaast komen er locaties waar de elektriciteit aan land komt en het elektriciteitsnetwerk op gaat. De nieuwbouw van dit netwerk moet aansluiten bij de ontwikkeling van de nieuwe vraag naar duurzame energie.

Betrokken marktpartij is TenneT.

Landelijke waterstof infrastructuur.

In een CO2-vrije economie zijn op verschillende locaties groene waterstof productielocaties nodig. Voor een deel met gebruik van elektriciteit die wordt opgewekt met windmolens op zee. Ook is de verwachting dat er in de toekomst op verschillende plaatsen importstromen van waterstof het land binnen komen. 

De vraag naar CO2-vrije waterstof ontstaat in de grote industriële bedrijven en in de mobiliteit. Transport is nodig om productie en vraag met elkaar te verbinden. Bij grote volumes is transport via buisleidingen de meest efficiënte manier.

De betrokken marktpartijen zijn Gasuniedochter HyNetwork Services, Gasuniedochter EnergyStock, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, North Sea Port, Groningen Seaports en Chemelot.

Import en doorvoer waterstof Rotterdam-Moerdijk.

Realisatie van import infrastructuur voor waterstof en derivaten zoals ammoniak, methanol in de haven van Rotterdam is noodzakelijk maar erg onzeker. Er zijn verschillende initiatieven voor terminals in ontwikkeling. Het initiatief voor specifieke terminals ligt bij private spelers.

Import is nodig om Nederland en Noordwest-Europa te voorzien in de hoeveelheden waterstof voor de energie- en grondstoffen transitie. De omvang en de technologie rond waterstof en de prijs- en kostenontwikkeling zijn met veel onzekerheden omgeven. 

Daarnaast zijn er vraagstukken rondom veiligheid en ruimtelijke inpassing. Hierdoor is er te weinig investeringszekerheid, waardoor tijdige realisatie van import infrastructuur in het geding komt. Dit leidt tot onzekerheid bij investeringsbeslissingen voor projecten van industriële afnemers.

Het Havenbedrijf Rotterdam is naast een groot aantal toeleveranciers de grootste marktpartij.

Waterstof Terminal Noordzeekanaalgebied.

De staalindustrie, de brandstof industrie en de duurzame luchtvaart brandstoffen voor Schiphol zijn belangrijke afnemers van waterstof in deze regio. De vraag naar waterstof zal naar verwachting groter worden dan de productie ervan. Als dit project niet op tijd is uitgevoerd komt de leveringszekerheid van waterstof aan Nederland en Duitse achterland in gevaar.

De grootste marktpartijen die baat hebben bij een waterstof terminal in het Noordzeekanaalgebied zijn, EVOS, Zenith Energy, Port of Amsterdam, Tata Steel, Gasunie en Schiphol Airport.

Delta Corridor ‘Connecting Industries’.

Het gaat hierbij met name over de overgang van fossiele naar nieuwe (koolstofloze) energiedragers en grondstoffen. Dat heeft in de huidige situatie al tot verschuivingen geleid in energie- en grondstoffenstromen. Een buisleiding netwerk kan daar een oplossing voor zijn.

Dit is een privaat project waarbij de overheid overlegd met regionale overheden in Duitsland en België. Het project bestaat uit een buizen infrastructuur voor waterstof, CO2, lpg/propeen, ammoniak en gelijkstroom. De overheid verkend of deze leidingen haalbaar zijn en of ze voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

Grote industriële partijen als Shell, BP, RWE, ThyssenKrupp en Lyondellbasell hebben belang bij dit project. Marktpartijen die betrokken zijn bij dit private pijpleidingen netwerk van de toekomst zijn, Havenbedrijf Rotterdam, North Sea Port District, Industrieën uit de regio Limburg, Rotterdam en Noordrijn- Westfalen Duitsland.

Sustainablejobs en werken in de energietransitie naar duurzame energie.

Tussen nu en 2030 staan we met z’n allen voor een enorme klus. De overgang van een fossiele economie naar een duurzame of circulaire economie. Hierboven kun je lezen dat er bijna een heel nieuw energienetwerk in ons land moet worden opgebouwd. Het uitzoeken en lezen van al deze informatie van overheidsprojecten doet denken aan verhalen over de opbouw van Nederland in de jaren ‘50.

Met z’n allen de schouders eronder. Nu is de realiteit dat er mensen tekort zijn op de arbeidsmarkt. Op al die plekken in de energietransitie waar mensen zoals jij nodig zijn willen wij graag helpen de match te maken. In zowel Nederland als daarbuiten. Sustainablejobs.nl helpt je ook aan een internationale duurzame baan in de energietransitie.

De actualiteit en de vacatures van duurzame banen en bedrijven blijven we hier verzamelen. Lees onze blog artikelen over duurzame ontwikkelingen en schrijf je in om de laatste vacatures in je mailbox te ontvangen. Neem contact met ons op om het vinden van de juiste mensen voor je duurzame vacature te realiseren via ons platform.

Geschreven door Michel Kleinjan.

 

Ontvang de laatste vacatures!

Vacature Plaatsen?

Plaats jouw vacatures in het netwerk van Sustainablejobs.nl. 

Nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.