Europese Wet Natuurherstel Sustainablejobs.nl

De wet Europees natuurherstel in 8 antwoorden.

De wet Europees natuurherstel is een onderdeel van de Green Deal. Het is een manier om de lidstaten juridisch te dwingen om de natuur in de EU te herstellen.

Bouwen aan natuurherstel om een duurzame en gezonde planeet in stand te houden.

De EU heeft in verschillende verdragen vastgelegd zich in te spannen voor een duurzame en gezonde planeet. Bijvoorbeeld in het Verdrag Biologische Diversiteit en in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. 

Om alle lidstaten aan deze verdragen te houden is de wet Europees Natuurherstel aangenomen. Die regelt dat landen zich verplicht moeten inspannen om natuur te herstellen. De drie punten hieronder zijn de belangrijkste doelstellingen:

  • Natuurherstel van de biodiversiteit en de veerkracht van de natuur op het hele grondgebied van de EU waarborgen.
  • Het natuurlijke kapitaal zoals landschappen van de EU behouden en verbeteren. Daarmee de gezondheid van burgers beschermen tegen milieurisico’s.
  • De biodiversiteit moet tegen 2050 zijn hersteld om een gezonde planeet in stand te houden.

Deze 3 doelstellingen vereisen een nieuwe aanpak. De overgang van ons oude systeem van natuurbescherming van aangewezen gebieden en soorten naar een systeem van herstellen. Dit nieuwe natuurherstel systeem verplicht tot inspanning om de natuur in de hele EU te herstellen. Daar gaat de wet natuurherstel van Frans Timmermans over.

Vooruitblik 2030

Met de wet natuurherstel worden hoge verwachtingen gesteld. Deze wet zal leiden tot een grotere focus op natuurbehoud en herstel. Het beschermen van bedreigde diersoorten en het herstellen van ecosystemen.

Binnen zeven jaar kunnen we verwachten dat de EU zich inzet voor natuurherstel projecten om ecosystemen te herstellen. Er worden investeringen gedaan in het verbinden van natuurgebieden en het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken. Bovendien zal de wet een impuls geven aan wetenschappelijk onderzoek en innovatie op het gebied van natuurherstel.

Op de langere termijn is het herstel van gezonde ecosystemen essentieel voor het waarborgen van voedselzekerheid, schoon water en een stabiel klimaat. Bovendien kan het herstellen van natuur banen creëren in landelijke gebieden. De wet natuurherstel is een belangrijke stap in de richting van een duurzame toekomst.

8 antwoorden die duidelijk maken wat de wet natuurherstel is.

Dit is het belangrijkste verschil met natuurbescherming: 

Natuurbescherming gaat over de bescherming van de natuur, inclusief biodiversiteit en ecosystemen. Het omvat zowel preventieve maatregelen als actieve inspanningen om de natuur te behouden, zoals het oprichten van beschermde natuurgebieden en het behoud van bedreigde soorten.

De Wet Natuurherstel van de Europese Unie is specifiek gericht op het herstellen van aangetaste natuur. Het moet schade aan de natuur herstellen en de natuurlijke processen terugbrengen, met als doel het bereiken van een gezond en veerkrachtig ecosysteem. De wet legt verplichtingen op aan lidstaten om actief bij te dragen aan het herstel van de natuur.

Dit zijn de natuurherstel gebieden:

Naast bestaande Natura 2000-gebieden vallen ook andere gebieden onder de wet natuurherstel. Dit kunnen bijvoorbeeld nationale parken, wetlands, bossen, kustgebieden en andere waardevolle ecosystemen zijn.

Gebieden kunnen variëren tussen verschillende lidstaten, aangezien de wet natuurherstel op nationaal niveau plaatsvindt. Steden of infrastructuren kunnen net zo goed een onderdeel zijn dat onder de natuurherstel wetgeving valt. Vooral in het belang van stedelijke leefbaarheid ten aanzien van de klimaatcrisis is dit goed denkbaar.

Lees hier wat de beste steden om duurzaam te wonen en te werken zijn. 

Dit is wat er moet gebeuren tussen nu en 2030:

Een belangrijk doel is het stoppen met het verlies van biodiversiteit en het herstellen van ecosystemen. Er worden initiatieven genomen om natuurherstel te integreren in andere beleidsdomeinen, zoals landbouw, visserij, energie en stadsplanning. Dit betekent het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken, het verminderen van de milieueffecten van de visserij, het bevorderen van groene infrastructuur in steden en het verminderen van de impact van vervuilende industrieën.

Dit is de natuur die hersteld moet worden:

Voorbeelden van natuurlandschappen die herstel vereisen, zijn wetlands (zoals moerassen, veengebieden en rivierdelta’s), bossen (inclusief oude bossen en inheemse bossen), graslanden en heidegebieden, kust- en zee-ecosystemen, en berggebieden.

De exacte locaties van deze natuurlandschappen variëren binnen de EU en liggen verspreid over verschillende lidstaten. Het belangrijkste is dat er verplicht inspanning wordt geleverd om deze landschappen te herstellen.

Bekende voorbeelden van vervuiling in natuurgebieden in de EU zijn bijvoorbeeld:

  • De industriële gebieden met hoge verkeersbelasting, zoals het Ruhrgebied in Duitsland, waar de luchtvervuiling en industriële vervuiling een grote impact hebben op omliggende natuurgebieden.
  • Waterverontreiniging in rivieren en kustgebieden, zoals de Rijn en de Donau. Met industriële lozingen, landbouwpraktijken en stedelijke afvoer die de waterkwaliteit aantasten.

Voorbeelden van bedreigde natuurlandschappen in de EU zijn onder andere:

  • Mediterraan maquis en garigue: Deze typische vegetatietypes in het Middellandse Zeegebied worden bedreigd door verstedelijking, landbouwuitbreiding en branden.
  • Veenmoerassen zijn belangrijke habitats voor unieke planten en dieren, maar ze worden bedreigd door ontwatering.
  • Kustduinen zijn dynamische ecosystemen die gevoelig zijn voor klimaatverandering, zeespiegelstijging, toerisme en verstedelijking.

Oude bossen met hun complexe structuur en biodiversiteit worden bedreigd door houtkap en veranderingen in bosbeheer praktijken.

Werken aan en voor een beter milieu? Check Unitura.

De wet natuurherstel wordt gehandhaafd door:

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de wetgeving. Ze moeten zelf wetgevende maatregelen nemen om de doelstellingen van de wet te behalen. Nederland moet zelf wetten maken die het herstel van de natuur bevorderen. De Europese Commissie kan gerechtelijke procedures starten tegen lidstaten die de wetgeving niet naleven. 

Om de handhaving te versterken mogen burgers en organisaties schendingen van de Wet Natuurherstel melden en kunnen ze actief deelnemen aan de handhaving. Handhaving van de Wet Natuurherstel van de EU is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de lidstaten en de Europese Commissie. 

De wet natuurherstel is qua wetgeving te vergelijken met:

De Wet Natuurherstel is een zeer belangrijke wet. De EU hecht veel waarde aan de uitvoering ervan omdat het is gericht op het welzijn van burgers. De wet is vergelijkbaar met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is ontworpen om je privacy te beschermen en de verwerking van persoonsgegevens binnen de EU te reguleren. 

Net zoals de AVG als doel heeft de rechten en vrijheden van ons te beschermen is de Wet Natuurherstel bedoeld om de natuur te herstellen ter bescherming van de gezondheid van EU burgers. Beide wetten streven naar een evenwicht tussen bescherming en duurzaamheid, zij het op verschillende gebieden.

Lees een eerdere blog over duurzaamheid en wetgeving:

Beter voldoen aan normen en wetgeving dankzij compliance management software.

Kritiek op de wet is er ondertussen ook:

Sommige critici beweren dat de wet te veel macht aan de Europese Commissie geeft, waardoor deze wet de soevereiniteit van lidstaten kan aantasten. Een geluid dat je bij vrijwel alle Europese wetgeving hoort. Anderen zijn bezorgd dat de wet financiële en administratieve lasten met zich meebrengt voor bijvoorbeeld landbouwers en bouwbedrijven.

Dit is wat er gebeurt als de natuur niet wordt hersteld:

Geen herstel van de natuur heeft ernstige gevolgen voor onze samenleving. Het veroorzaakt verlies van planten- en diersoorten en verstoring van ecologische evenwichten. Het gebrek aan natuurherstel leidt tot verslechtering van de leefomstandigheden voor menselijke gemeenschappen.

Het verlies van ecosystemen betekent een afname van de productie van voedsel, schoon water en schone lucht en minder bescherming tegen natuurlijke klimaatgevaren. Daarnaast kan het gebrek aan natuurherstel leiden tot hogere kosten voor het beheer van de gevolgen van milieurampen, zoals overstromingen en erosie.

Sustainablejobs en werken in de natuurtransitie.

Tussen nu en 2030 staan we voor een enorme klus. De overgang van natuurbescherming naar natuurherstel vergt een geheel nieuwe aanpak en visie op natuur. Naast de overgang van een fossiele economie naar een duurzame economie is natuurherstel van groot belang.

Op al die plekken in de natuurtransitie waar mensen zoals jij nodig zijn, willen we graag helpen de match te maken. De actualiteit en de vacatures van duurzame banen en bedrijven blijven we hier verzamelen. Lees onze blog artikelen over duurzame ontwikkelingen en schrijf je in om de laatste vacatures in je mailbox te ontvangen. 

Neem contact op voor het vinden van de juiste mensen om je duurzame vacature te realiseren via ons platform.

Geschreven door Michel Kleinjan

Vacature Plaatsen?

Plaats jouw vacatures in het netwerk van Sustainablejobs.nl. 

Ontvang de laatste vacatures!

Vacature Plaatsen?

Plaats jouw vacatures in het netwerk van Sustainablejobs.nl. 

Nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.